Paslaugų teikimo sutartis

Ši sutartis sudaroma tarp Lauryno Jankevičiaus dirbančio pagal individualią veiklą, kurios numeris 687291; registracijos adresas Rinkuškių g. 47-32, Biržai; tel. +370 681 29342; el. paštas: info@magu.lt; a/s LT21 7300 0101 4193 2212 "Swedbank", AB (toliau – Paslaugų teikėjas), ir Kliento, užsiregistravusio magu.lt, teisingai užpildžiusio visus registracijai reikalaujamus duomenis (informacinius laukus) registracijos formoje ir sutikusio su šios sutarties sąlygomis, savo sutikimą patvirtinusio nurodžius sąlygą „Aš sutinku su sutarties sąlygomis“

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Klientui užsakytas svetainių/serverių administravimo ir/ar monitoringo ir/ar talpinimo ir/ar elektroninio pašto ir kitas susijusias paslaugas (toliau – Paslaugos), o Klientas įsipareigoja naudotis Paslaugomis sutartyje nustatytomis sąlygomis.

1.2. Paslaugų aprašymai, teikimo sąlygos ir kainos pateiktos elektroninėje parduotuvėje magu.lt.

1.3. Užsakymas – magu.lt savitarnoje Kliento pateikti ir patvirtinti duomenys, užsakomos paslaugos, Paslaugų teikimo terminas ir kita reikalinga informacija.

2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

2.1.1. teikti Klientui Užsakyme nustatytas Paslaugas;

2.1.2. pradėti Paslaugos teikimą po apmokėjimo pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą bei apie tai pranešti Užsakovui jo nurodytu elektroniniu adresu;

2.1.3. Paslaugos teikimo laikotarpiu konsultuoti Užsakovą atitinkamos Paslaugos teikimo klausimais;

2.1.4. informuoti Užsakovą el. paštu ne vėliau kaip prieš 24 (dvidešimt keturias) valandas apie planuojamus profilaktinius darbus ar kitus techninius pakeitimus, dėl kurių gali kilti tam tikros Paslaugos teikimo sutrikimai;

2.1.5. Užsakovui informavus apie tam tikros Paslaugos teikimo sutrikimus, įvykusius dėl Paslaugų teikėjo techninės ar programinės įrangos gedimo, per 8 (aštuonias) valandas imtis priemonių jiems šalinti;

2.1.6. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Paslaugos mokesčius ar Paslaugos teikimo sutarties sąlygas , paslaugų teikimo taisykles, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį informavęs apie tai Klientą. Apie paslaugos mokesčių pasikeitimą Klientas informuojamas tik tuo atveju, kai paslaugos mokesčiai yra didinami.

2.1.7. gavęs Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų, pareigūnų arba kitų asmenų, pagal įstatymą turinčių teisę reikalauti, kad būtų atskleista informacija, reikalavimą suteikti informaciją, prieš suteikdamas tokią informaciją, jei tai teisėta ir įmanoma, apie tai nedelsiant informuoti Klientą.

2.2. Užsakovas įsipareigoja:

2.2.1. pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją. Paslaugų teikėjas turi teisę atskirais atvejais reikalauti, kad Užsakovas pateiktų jo nurodytos informacijos tikrumą patvirtinančius dokumentus;

2.2.2. laikytis Paslaugos teikimo sąlygų, su kuriomis Užsakovas susipažįsta ir sutinka sudarydamas šią sutartį ir/ar naudodamasis Paslaugų teikėjo paslaugomis;

2.2.3. pasikeitus Užsakovo kontaktinei informacijai arba rekvizitams, informuoti Paslaugų teikėją apie pasikeitimą per 5 dienas arba prisijungti prie magu.lt savitarnos ir pakeisti savo identifikuojančią informaciją;

2.2.4. nedelsiant informuoti Paslaugų teikėją telefonu arba el. paštu apie tam tikros Paslaugos teikimo sutrikimus;

2.2.5. mokėti už teikiamas Paslaugas šios sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka;

2.2.6. nenaudoti Paslaugų teikėjo Paslaugų neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant masinio el. pašto siuntimu, ir/arba pažeidžiant galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus arba kitų Paslaugų teikėjo klientų teises ir teisėtus interesus;

2.2.7. pripažinti ir laikyti pasirašytais ir patvirtintais elektroniniais kanalais Paslaugų teikėjui atsiųstus pranešimus, jei Užsakovas tinkamai užsiregistravo;

2.2.8 Užsakovas užtikrina, kad masiškai nesiųs nepageidaujamų elektroninių laiškų (brukalų), elektroninio pašto serverio ar svetainės skriptų pagalba.

2.2.9 Užsakovas užtikrina, kad visi likę jo skriptai ar programiniai kodai nepadarys žalos savo ir kitiems serveriams.

2.3. Jeigu Užsakovas imasi bet kokios veiklos, kuri nepagrįstai smarkiai apkrauna serverio, kuriame talpinama užsakyta paslauga, resursus arba kuri reikalauja neproporcingų Paslaugų teikėjo techninės infrastruktūros resursų, įskaitant, bet neapsiribojant didelio e. pašto laiškų siuntimo, aktyvių skriptų ar kitos programinės įrangos naudojimą, ir, Paslaugų teikėjui įspėjus Užsakovą, pastarasis nepašalina trukdžių, Paslaugų teikėjas turi teisę apriboti pateikiamus techninius resursus arba sustabdyti Paslaugos teikimą nedelsiant ir/arba nutraukti Sutartį.

2.4. Paslaugų teikėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti prieigą prie Užsakovo svetainės, jei į svetainę yra nukreipta DDoS ataka (angl. Distributed Denial of Service).

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Registracijos mokestį (jeigu toks nustatomas), o taip pat abonentinį mokestį už pirmąjį Paslaugų teikimo periodą, pagal Užsakyme pasirinktą planą Užsakovas privalo sumokėti 14 (keturiolikos) dienų bėgyje nuo išankstinės sąskaitos išrašymo. Užsakovui neapmokėjus sąskaitos per 14 (keturiolika) dienų, Užsakymas netenka galios.

3.2. Sąskaitą−faktūrą už Paslaugas Paslaugų teikėjas išrašo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po to kai Užsakovas apmoka sąskaitoje išankstiniam apmokėjimui nurodytą pinigų sumą ir išsiunčia Užsakovo nurodytu el. pašto adresu.

3.3. Už papildomas paslaugas ar didesnių Paslaugų teikėjo serverinio kompiuterio resursų naudojimą nei numatytą Užsakyme Užsakovas apmoka pagal galiojančius įkainius atskirai pagal Paslaugų teikėjo pateiktą sąskaitą-faktūrą per joje nurodytą terminą.

3.4. Visi mokėjimai laikomi atliktais nuo pinigų įskaitymo į Paslaugų teikėjo sąskaitą dienos.

3.5. Užsakovui laiku neapmokėjus pateiktų sąskaitų, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną Užsakovas privalo mokėti 0,04% delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Šalių atsakomybė nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią sutartį.

4.2. Paslaugų teikėjas neatsako už žalą, kilusią dėl siunčiamos arba gaunamos informacijos patikimumo, praradimo, vėlavimo, dėl virusų ar pan., kurią Užsakovas tiesiogiai ar netiesiogiai gali patirti, naudodamasis Paslaugų teikėjo duomenų perdavimo tinklu komerciniais arba nekomerciniais tikslais.

4.3. Paslaugų teikėjas neatsako už bet kokią interneto tinkle esančią ar siūlomą informaciją, medžiagą, produkciją arba paslaugas. Naudodamasis Paslaugomis, Užsakovas veikia savo rizika ir prisiima visišką atsakomybę už savo veiksmus. Jokia Paslaugų teikėjo ar jo darbuotojų šiame punkte nurodytais klausimais suteikta informacija, patarimai, rekomendacijos nesukuria Paslaugų teikėjui jokių įsipareigojimų Užsakovo atžvilgiu.

4.4. Paslaugų teikėjas neatsako už bet kokį apribojimą, kurį Užsakovui taiko tretieji asmenys (įskaitant trečiųjų asmenų sprendimus taikyti sankcijas ribojančias Paslaugų teikėjo veiklą).

4.5. Paslaugų teikėjas neatsako už Užsakovo svetainės ar jos turinio, prieštaraujančio galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, laikymą ir pašalinimą.

4.6. Paslaugų teikėjas neatsako už bet kokius Kliento patalpintų svetainių ar elektroninio pašto veiklos sutrikimus ir apribojimus, kai šiuos sutrikimus bei apribojimus lėmė ne Paslaugų teikėjo veiksmai ar neveikimas bei 6.4 punkte numatytais atvejais.

4.7. Bet kuriuo atveju, esant Paslaugų teikėjo kaltei dėl netinkamo Paslaugų suteikimo, Paslaugų teikėjo atsakomybė ribojama tiesioginių nuostolių suma, kuri lygi Užsakovo mokamam vieno mėnesio mokesčio dydžiui. Netiesioginiai nuostoliai (nesudaryti sandoriai, negautos pajamos, negautas pelnas) – nėra atlyginami.

5. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

5.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, jei negali jų vykdyti dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios (force majeure).

5.2. Šalis, kuri dėl force majeure aplinkybių negali vykdyti pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai. Tinkamai nepranešusi, Šalis nuo atsakomybės neatleidžiama.

5.3. Jei force majeure aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, bet kuri Šalis turi teisę nutraukti šią sutartį, apie tai raštu pranešusi kitai Šaliai.

5.4. Šalis, dėl force majeure aplinkybių negalėjusi vykdyti pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama raštu pranešti kitai Šaliai apie nurodytų aplinkybių išnykimą.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS, JOS APRIBOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

6.1. Teisė naudotis Paslaugomis galioja Užsakyme nurodytą laikotarpį. Iki Užsakymo termino pabaigos Klientui pagal Paslaugų teikėjo pateiktą išankstinę sąskaitą apmokėjus už naują Užsakymo terminą, kaip nurodyta šioje sutartyje, Sutartis pratęsiama automatiškai tam pačiam periodui.

6.2. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki Paslaugų teikimo pabaigos.

6.3. Kiekviena šalis turi teisę ją nutraukti raštu ar elektroniniais kanalais įspėjusi apie tai kitą šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Nutraukus šią sutartį, sumokėtas registracijos mokestis už Paslaugas negrąžinamas.

6.4. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį arba tam tikros Paslaugos teikimą, šiai atvejais:

6.4.1. įspėjęs prieš 3 darbo dienas, jeigu Užsakovas nevykdo bent vieno šia sutartimi prisiimto įsipareigojimo;

6.4.2. nedelsiant- jeigu kyla bet kokie apribojimai ar sankcijos Užsakovo veiklai ar Paslaugų teikėjas negali vykdyti įsipareigojimų pagal Sutartį dėl trečiųjų šalių apribojimų.

6.5. Užsakovas vienašališkai nutraukęs šią Sutartį, jei nėra pasibaigęs Užsakymo terminas, privalo sumokėti visus mokesčius, susijusius su Paslaugų teikėjo faktiškai jam suteiktomis Paslaugomis, Paslaugos įdiegimo bei atjungimo mokesčius, kompensuoti Paslaugų teikėjui visas suteiktas nuolaidas, taip pat atlyginti visas kitas išlaidas, kurias Paslaugų teikėjas patyrė, vykdydamas Sutartį, iki pranešimo apie Paslaugos ar Sutarties atsisakymo gavimo iš Užsakovo dienos išskyrus tuos atvejus, kai Užsakovas atsisako Paslaugos, po pranešimo iš Paslaugų teikėjo gavimo apie Paslaugos kainos padidinimą ar apie kitų esminių Sutarties sąlygų pakeitimą bloginančių Užsakovo padėtį.

7. KITOS NUOSTATOS

7.1. Visi šioje sutartyje nesureguliuoti klausimai sprendžiami pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

7.2. Šalys sutarė, kad visi ginčai dėl prievolių pagal šią sutartį vykdymo bus nagrinėjami teisme pagal Paslaugų teikėjo buveinės vietą.

7.3. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai yra neatskiriama šios sutarties dalis. Sutartį sudaro ši Paslaugų teikimo sutartis, užsakomų Paslaugų teikimo sąlygos, kiti jose paminėti dokumentai, kainos skelbiamos magu.lt bei Užsakymai. Esant prieštaravimų tarp šios Paslaugų teikimo sutarties teksto ir kitų sutartinių dokumentų, nustatoma tokia dokumentų viršenybė: Paslaugų užsakymai, Paslaugų teikimo sąlygos, ši Paslaugų teikimo sutartis, kiti sutartiniai dokumentai (nebent juose aiškiai būtų nurodyta viršenybė kitų dokumentų atžvilgiu). Vėlesnio sutartinio dokumento nuostata pakeičia ankstesnio sutartinio dokumento analogišką nuostatą.